Kontakt

ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.
Na Podkovce 282/12
147 00 Praha 4-Podolí
www.allbrokers.cz

E-mail: info@allbrokers.cz

Dr. Jiří Baryl – manager projektu
E-mail: baryl@allbrokers.cz

Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze

Factoring

Nástroj financování, správy a inkasa krátkodobých pohledávek (před dobou jejich splatnosti) vzniklých z dodávek zboží či poskytnutí služeb na obchodní úvěr bez dalšího bankovního zajištění. Z právního a účetního hlediska je factoring finanční služba postavená na postoupení (cese) pohledávek. Pohledávky jsou klientem postupovány factoringové společnosti (factor), čímž dochází k zásadní změně věřitele. Novým a výhradním majitelem pohledávek včetně jejich příslušenství se stává factoringová společnost. Způsob (regresní a bezregresní) a výše (60 – 90 %) financování pohledávek je stanoven smluvně na základě posouzení jejich celkové kvality (historie a zajištění pohledávek, bonita odběratele a klienta) a možných rizik ve vztahu k jednotlivým odběratelům (stanovení dílčích úvěrových rámců). Factoringové limity (úvěrové rámce) mají revolvingový charakter, snižují se fakturací klienta a zpět narůstají úhradami odběratelů. Smlouva o factoringové spolupráci je obvykle uzavírána na období jednoho roku a na jejím základě jsou klientovi poskytovány zálohy ve smluvně dojednané výši bezprostředně po předání faktur (nyní elektronickou cestou komunikace je převod na účet klienta uskutečňován do 2 – 3 dnů od předání faktur). Současně se faktor postará o inkaso postoupených pohledávek. Vůči odběratelům vystupuje jako nový věřitel a při nedodržení lhůty splatnosti zajišťuje (formy jsou v závislosti na obchodních zvyklostech voleny v dohodě s klientem) upomínání a případný další inkasní postup až po soudní vymáhání a exekuci.

Základní předpoklady, podmínky a celkové náklady factoringu:

Vzhledem ke stávajícím možnostem kvalifikovaného posouzení stability jednotlivých podnikatelských subjektů působících v ekonomice ČR a pravděpodobného dopadu nových faktorů dotvářejících konkurenční prostředí po vstupu do EU je při financování tuzemských pohledávek factoringem převážně aplikována jeho regresní forma. V případě korporátních, dlouhodobě stabilních – bonitních odběratelů je uplatňován bezregresní factoring , kdy na sebe faktor přebírá riziko nesplácení v předem smluvně stanovených úvěrových limitech-rámcích.

Základním předpokladem pro sjednání factoringové spolupráce je ze strany zájemce splnění těchto podmínek:

  • minimální obrat v rámci factoringového financování musí být vyšší než 10.mil.Kč/ročně
  • tento obrat je třeba vytvořit postoupením pohledávek od většího počtu odběratelů
  • saldo  pohledávek  za  jedním odběratelem by nemělo  překročit  20%  z celkového objemu postoupených pohledávek

Factoringové financování přináší klientovi náklady, které jsou tvořeny úroky/diskontní sazbou/ a to vždy  jen  ze  skutečně  čerpaných zálohových plateb a tzv. factoringovým poplatkem – odměnou faktora za určování bonity odběratelů, stanovování limitů, inkaso a komplexní správu pohledávek.
Úrokové  sazby se pohybují na obvyklé bankovní úrovni ( LIBOR resp. PRIBOR + 2,5 – 3,5% p.a.)

Factoringový poplatek

Vyjadřuje náklady spojené s komplexní správou pohledávek, je úzce spjat s objemem postoupených pohledávek, množstvím a průměrnou hodnotou postoupených faktur, s celkovou pracností obchodního případu ( četnost reklamací apod. ) Je stanovován zásadně vždy individuálně a pohybuje se od 0,2% do 1,4 % z hodnoty postoupené fakturace.

Rychlá zpráva

    captcha
    Hit Counter provided by technology news