Kontakt

ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.
Na Podkovce 282/12
147 00 Praha 4-Podolí
www.allbrokers.cz

E-mail: info@allbrokers.cz

Dr. Jiří Baryl – manager projektu
E-mail: baryl@allbrokers.cz

Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze

Risk management

ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.  poskytuje veškeré své služby klientům při komplexní správě pojištění vždy bezúplatně a na celém území České republiky. Síť kvalifikovaných obchodních zástupců, pojišťovacích poradců, specialistů správců a likvidátorů spolu s uplatněním nových informačních technologií, nám umožňuje nabídnout kvalitní, na míru šité a on-line řízené pojistné programy. Kategorickým imperativem v každodenní praxi je pro nás uplatňování kodexů etiky a morálky profesionálního makléře. Přestože v naší práci dominuje finanční poradenství a pojištění rizik podnikání, ochrana hmotných a finančních aktiv, zásadně vždy jsme připraveni zajistit celou škálu produktů pojistného trhu.

Společnost má uzavřené pojištění profesní odpovědnosti až do výše 50 mil. Kč.

Komplexní péče

1.Řízení rizik klienta Řízení rizik lze stručně popsat jako identifikaci, analýzu a ekonomickou kontrolu veškerých rizik, která by mohla negativně ovlivnit disponobilní aktiva podniku/klienta nebo jeho dispozice k produkci budoucích příjmů. Při identifikaci oceňujeme veškerá možná rizika, bez ohledu na náročnost jejich posouzení. Disponujeme dostatkem zkušených a kvalifikovaných odborníků, abychom při analýze ocenili celý komplex rizik z hlediska jejich přijatelnosti , eliminace jejich recidiv a výše škod, a to v celé škále oblastí zájmů našeho klienta. Vedle napohled zjevných rizik, jež souvisejí s hmotným majetkem klienta, s provozem živnosti či podniku a odpovědností za způsobení škody apod., sledujeme rizika specifická, zvláštního charakteru, jejichž vznik vyplývá např. z obchodních vztahů (pojištění úvěrů a leasingu, pohledávky, hodnoty a ochrany průmyslového a duševního vlastnictví, ocenění tržních podílů apod.). Tyto činnosti zajišťujeme pro naše klienty tak, aby splňovaly parametry obvyklé v zemích EU.

2.Analýza stávajících pojistných smluv Při prověřování stávajících pojistných smluv klienta sledujeme a hodnotíme úroveň jeho pojistné ochrany z pohledu formální správnosti, účelnosti, úplnosti krytí a výše ceny pojistky ve vztahu k reálnému riziku. Teprve na základě této zevrubné analýzy navrhujeme klientovi možnosti dalšího postupu. Obvykle se jedná o optimalizaci pojistných smluv nebo programů šitých na míru konkrétním, často změněným podmínkám, a to jak na pojistném trhu, tak na majetku a aktivitách klienta. Nové ocenění majetku, zohlednění cen a inflace, změn rizik na straně klienta a v neposlední řadě nabídka nových pojistných produktů pojišťoven často vede k organizování nabídkového řízení k uzavření nové pojistky nebo pojistného programu. Jako makléři se často setkáváme s případy, kdy neodborné přehlédnutí ustanovení VPP – všeobecných pojistných podmínek, opožděné platby pojistného či zanedbání pravidelné aktualizace pojistných smluv vede v lepším případě ke snížení skutečného rozsahu pojistného krytí, ke zbytečným nákladům a v horším případě k úplnému odmítnutí plnění ze strany pojišťovny.

3.Umístění rizik na pojistném trhu Naše registrace jako pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta nám umožňuje dle zákona o pojišťovacích makléřích a samostatných likvidátorech pojistných událostí č. 38/2004 Sb., v platném znění, právo a možnost zastupovat naše klienty při jednání s pojišťovnami. Umístění pojistných programů zpravidla provádíme prostřednictvím výběrového řízení. Více variant navržených podle jednotného zadání profesionálního makléře tak poskytne klientovi srovnání nabídek jednotlivých pojišťoven. Tak je možné zachytit aktuální a objektivní možnosti pojistného trhu, a to jak po stránce cenové, tak i z hlediska rozsahu krytí rizik. Naše průvodní zpráva k nabídkovému řízení analyzuje a porovnává jednotlivé nabídky a doporučuje postup a varianty při koncipování nového pojistného programu. Výběrová řízení doporučujeme svým klientům opakovat v určitých intervalech tak, aby klient průběžně získával maximální efekt z vývoje pojistného trhu a zohlednil změny na straně vývoje svých rizik. Samozřejmostí služeb makléře je odborný dohled nad texty nově uzavíraných pojistných smluv a angažovaný osobní přístup při sjednávání všech možností rozsahu pojištění dle zvláštních resp. individuálních potřeb klientů.

4.Správa pojistných smluv V průběhu pojistného období jsme v trvalém kontaktu s klientem. Vzájemná znalost potřeb a možností, důvěra a otevřenost v našich vztazích usnadňuje průběžně zohledňovat změny majetku, aktivit a rizik tak, aby pojistné programy permanentně a efektivně odpovídaly potřebám klienta. Operativně, v některých případech on-line do 24 hodin, jsme schopni na základě zplnomocnění formou dodatků a změn pojistných smluv udržovat pojistné krytí klientů ve sjednaném rozsahu, a to bez zbytečných administrativních či cestovních nákladů.

5. Likvidace škod Aktivní angažovanost makléře při likvidaci škod je klíčovou částí našich služeb klientovi. Naši obchodní zástupci a specialisté – správci a likvidátoři využijí všech znalostí a technických prostředků na pomoc při zmírnění či odstranění vzniklých škod. Odborně sledujeme postup pojistitele, poskytujeme součinnost při dokumentaci škodní události, aktivně spolupracujeme s likvidátory pojišťoven a nezávislými odhadci a odbornými znalci. Dohlížíme, aby podle pojistných smluv docházelo k rychlému postupu pojišťovny při odškodnění tak, aby byl minimalizován negativní dopad vzniklé škody na majetku, z hospodářské či z jiné činnosti klienta. Nedílnou součástí naší práce pro klienta je školení a metodické vedení. To považujeme za základ preventivního předcházení škodám a efektivních výsledků při likvidaci škod bez dalších dodatečných nákladů klienta. Metodické standarty jsou vypracovány pro případ havárie motorového vozidla, krádeží vloupáním apod.

6.Komunikace – informace Dynamika českého pojistného trhu a vývoj legislativy v ČR zejména v souvislosti s harmonizací s právem EU přináší poměrně časté změny v obchodních podmínkách, v nabídce pojistných produktů apod. Obdobně i změny nejrůznějších prováděcích předpisů sebou přinášejí změny, které se následně promítají do všeobecných pojistných podmínek, povinností při správě majetku, odpovědností za škody apod. Je úkolem makléře o těchto změnách včas a kvalifikovaně informovat klienta, upozornit jej na podstatné souvislosti z těchto změn vyplývajících pro jeho ochranu. Pozorně sledujeme i změny a trendy na zahraničních pojistných trzích, abychom včas optimalizovali pojistné programy a přinášeli čerstvé informace o nových pojistných produktech, o nových možnostech pojistné ochrany našich klientů.

Rychlá zpráva

    captcha
    Hit Counter provided by technology news